portugal-1

Cliant / 4711 portugal
AD / Michihiro Ishizaki P / Yoshitomo Tanaka
C / Shigetomo Niioka